Armoedebeleid van #EU en NL faalt jammerlijk

– door Rob Vellekoop, De Lange Mars Plus 18 april 2019 –

klik hier voor de bron.

Met het naderen van de verkiezingen voor het Europese Parlement staan we stil bij wat de EU voor de ‘gewone’ Europeaan brengt. Nu alle cijfers door de lidstaten zijn ingeleverd blijkt dat meer dan 22% van de inwoners van de 27 lidstaten op of onder de armoedegrens leven in 2017. Voor 2020 is het doel 20 miljoen minder armen, tot nu toe zijn er slechts 4 miljoen rijker geworden ten opzichte van 2008. Het Nederlandse armoedebeleid faalt ook ten opzichte van het gestelde doel.

De lidstaten leveren hun cijfers aan bij Eurostat die overzichten produceert die een interessant inkijkje geven in het armoede beleid van de EU.
In 2008 is afgesproken om ervoor te zorgen dat het aantal mensen dat onder of op de armoedegrens leeft in 2020 in ieder geval 20 miljoen minder is dan in 2008. (Rijksoverheid)
Tot en met 2017 is EU breed het aantal armen slechts afgenomen met 4.176.000. Het beleid heeft blijkbaar geen hoge prioriteit, amper wordt 20 procent gehaald van het 2020-doel. De EU-landen hebben nog een flinke inhaalslag te gaan. Toch is 20 miljoen armen destijds als een van de hoofddoelen geformuleerd.

Nederland slaat in dit opzicht een modderfiguur.
Zij hebben voor 2020 in EU verband afgesproken 100.000 minder arme inwoners te hebben en komen zelfs niet in de buurt van deze doelstelling.

Nederland

Volgens het overzicht van Eurostat heeft Nederland als doel gesteld om op 2020 in totaal cumulatief 100.000 inwoners minder armen te hebben dan in 2008. Voor 2017 staat het cijfer op min 432.000. Dat betekent dat per saldo gedurende 9 jaar meer mensen in de armoede beland zijn dan voorgenomen. Ons land heeft nog een inhaalslag te gaan om in 2020 haar doel te bereiken. Rutte heeft nog twee jaar de tijd om de armoede terug te brengen tot 100.000 ten opzichte van 2008. Dit zijn wrange cijfers wanneer we deze leggen tegen de overschotten die Rutte de afgelopen jaren had. Voor 2016, 2017 en 2018 was er een overschot, dat wil zeggen er kwam meer belastingopbrengst binnen dan dat er uitgaven waren. Alleen voor 2018 bedroeg dit al 11 miljard, die probleemloos aan het verlichten van de armoede in ons land hadden kunnen worden besteed.

Armoedebeleid   doelstelling gerealiseerd   nog te
    Voor 2020 t.e.m. 2017   verminderen
België -380.000 +102.000 482.000
Frankrijk -1.900.000 -379.000 1.521.000
Italië -2.200.000 +2.325.000 4.525.000
Spanje -1.400.000 +1.450.000 2.850.000
Nederland -100.000 +432.000 532.000
Bron: Cijfers Eurostat

België heeft zich geëngageerd om het aantal mensen dat op of onder de armoedegrens leeft te verminderen met 380.000 ten opzichte van 2008. Zij hebben echter tot en met 2017 een plus van 100.000 ten opzichte van hun doelstelling en moeten daarom de armoede met nog 480.000 zien te verminderen.
Frankrijk is van deze landen het beste op weg, al zullen ook de Fransen nog veel moeite hebben om hun doelstelling te halen.

Armoede   2017 2017   2016
    procentueel in miljoenen   procentueel
EU (27 landen) 22,4 112,7 23,5
Duitsland 19 15,5 19,7
België 20,3 2,2 20,7
Nederland 17 2,8 16,7
Bron: Cijfers Eurostat

In totaal leven in de Europese Unie zonder het Verenigd Koninkrijk meer dan 112 miljoen mensen op of onder de armoedegrens, dat maakt 22,4% uit van de bevolking. In dit verband iszit Nederland met 16,7% onder het gemiddelde percentage van de EU. Absoluut zijn dit nog altijd 2,8 miljoen medelanders.

Wat is armoede

Er worden door verschillende instituten diverse definities voor armoede gebruikt. In dit overzicht van de EU gebruiken alle landen dezelfde definitie en zijn daarom uitstekend vergelijkbaar, los van de definities die bijvoorbeeld het CBS en CPB in Nederland gebruiken (die daardoor op andere armoedecijfers uitkomen). In het overzicht van Eurostat gaat het erom dat de cijfers vergelijkbaar zijn om te checken of het voorafgestelde doel gerealiseerd wordt in 2020. Vaak wordt door het hanteren van verschillende definities de armoede discussie ontmoedigd.

In Europees verband is uitgegaan van de volgende definitie. Op de website van Eurostat staat de volgende tekst:

‘De Europa 2020-strategie bevordert sociale inclusie, met name door het terugdringen van armoede, door ernaar te streven minstens 20 miljoen mensen het risico van armoede en sociale uitsluiting te ontnemen. Deze indicator komt overeen met de som van personen die:

met gevaar voor armoede of ernstig materiële achterstelling leven of in huishoudens wonen met een zeer lage werkintensiteit. Personen worden slechts één keer geteld, zelfs als ze aanwezig zijn in verschillende subindicatoren.

Met een armoederisico zijn personen met een equivalent besteedbaar inkomen onder de armoederisicodrempel, die is vastgesteld op 60% van het nationaal mediaan equivalent beschikbaar inkomen (na sociale overdrachten). Materiële deprivatie omvat indicatoren met betrekking tot economische belasting en duurzame goederen.

Ernstig benadeelde personen hebben levensomstandigheden die ernstig worden beperkt door een gebrek aan middelen, zij ervaren ten minste 4 van de 9 volgende ontberingen:

– kunnen zich niet of hebben geen
i) veroorloven om huur- of nutsrekeningen te betalen,
ii) voldoende warm huis houden,
iii) onverwachte uitgaven hebben,
iv) om de dag vlees, vis of een eiwitequivalent te eten,
v) een week vakantie weg van huis,
vi) een auto,
vii) een wasmachine,
viii) een kleuren-tv, of
ix) een telefoon.
Mensen die leven in huishoudens met een zeer lage werkintensiteit zijn mensen van 0-59 jaar die in huishoudens wonen waar de volwassenen (in de leeftijd van 18-59 jaar) 20% of minder van hun totale werkpotentieel gedurende het afgelopen jaar hebben gewerkt.’

klik hier voor de bron.

Bron van de cijfers: Eurostat